KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

Kendi İşinizin Patronu Olmak istiyor ve Girişimci ruha ve cesarete sahipseniz, KOSGEB’ in Yeni Girişimci Destekleri tam size göre…

İlk defa iş kuracak Girişimcilerin desteklenmesi, yaygınlaşması ve başarılı işletmeler olarak katma değer yaratmaları amacıyla oluşturulmuş olan  KOSGEB’ in “ Yeni Girişimci Desteği” Programından yararlanabilirsiniz.

Yeni Girişimci Desteğinden Faydalanma Aşamaları

 • Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım sertifikasını alması,
 • İşletmenin kurulması,
 • KOSGEB Veritabanına kayıt yapılması,
 • KOBİ Bilgi Dokumanı, KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB'e sunulması,
 • KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması. Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB'e teslimi edilmesi.
 • Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,
 • Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi,
 • Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,
 • Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin online olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB'e teslimi,
 • Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.

Yeni Girişimci Desteği Kapsamı

Destek Unsuru

Geri Ödeme

Üst Limiti
(TL)

Destek Oranı
(1. ve 2. Bölge)

Destek Oranı
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği (İşletme Kuruluş Giderleri)

Geri Ödemesiz

2.000

% 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.

% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği

Geri Ödemesiz

18.000

% 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.

% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği

Geri Ödemesiz

30.000

% 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.

% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000

% 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.

% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.

 

 

A) İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 2.000 TL olup, sadece aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini kapsar:

 • İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması,işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 • İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 • Yazar kasa alımı,
 • Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar). 

B) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği

İşletmenin kuruluştarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 TL'dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Ofis donanımları yeni olması gerekmektedir.

C) İşletme Giderleri Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL'dir.

Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

 • Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),
 • İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

 

D) Sabit Yatırım Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden (Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 TL'dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine nasıl katılabilirsiniz?

Uygulama Girişimcilik Eğitimine katılmak ve başarılı olmak Girişimcilik Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteği alınabilmesi için ön şartlardan biridir.

Bu kapsamda Uygulama Girişimcilik Eğitimlerine ait eğitim verecek kurum listesini ve eğitim tarihleri ile saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Uygulama Girişimcilik Eğitim Başvuruları "İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş” bölümünde belirtilen kuruma yapılmakta olup, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim başvuruları KOSGEB Müdürlükleri tarafından alınmamaktadır.

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste